TİCARİ BELGELER ÜZERİNDE BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER

          01/01/2014 TARİHİNDEN İTİBAREN TİCARİ BELGELERDE MERSİS NUMARASI VEYA SİCİL NUMARASI YAZILMA ZORUNLULUĞU BAŞLADI

 

 

01 Ocak 2014 tarihinden geçerli olmak üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu(TTK)’nun ticari belgelerle ilgili hükümlerinde bazı değişiklikler yapılmıştır.

TTK' nun 39’uncu maddesinin ikinci fıkrasında;

" Tescil edilen ticaret unvanı, ticari işletmenin görülebilecek bir yerine okunaklı bir şekilde yazılır. Tacirin işletmesiyle ilgili olarak düzenlediği ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde tacirin sicil numarası, ticaret unvanı, işletmesinin merkezi ile tacir internet sitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi ise tescil edilen internet sitesinin adresi de gösterilir.

Bu bilgilerin tamamı şirketin internet sitesinde de yayımlanır. Ayrıca internet sitesinde de anonim şirketlerde yönetim kurulu başkan ve üyelerinin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı, limited şirketlerde müdürlerin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde yöneticilerin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı yayımlanır."   hükmü yer almaktadır.

 

Aynı kanunun 1534’üncü maddesinin beşinci fıkrasında sözü edilen düzenlemenin 01 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmiştir.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca bu konuda 28/11/2013 tarihinde aşağıdaki açıklama yapılmıştır  (Bakanlık Web sayfası):

" Buna göre, internet sitesi oluşturma yükümlülüğü olmayan gerçek ve tüzel kişi tacirlerin, işletmeleriyle ilgili olarak düzenledikleri ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayanağını oluşturan belgelerde aşağıdaki bilgilere yer vermeleri gerekmektedir.
 
  1- MERSİS numarası olanların MERSİS NO, olmayanlar Ticaret Sicili No,
  2- Ticaret unvanı
  3- Ticari işletmenin merkezi
 

 TTK' na göre, sadece bağımsız denetime tabi olan sermaye şirketlerinin internet sitesi oluşturma yükümlülüğü bulunduğundan, bağımsız denetime tabi olan sermaye şirketlerinin yukarıda yer verilen bilgilere ek olarak tescil edilen internet sitesi adreslerini de madde kapsamındaki belgelerde göstermeleri gerekmektedir.
 
Ticari mektuplar, bir ticari işe ilişkin tüm yazışmalardır. Dolayısıyla tacirin bir ticari işe yönelik olarak düzenlediği tüm yazılarında sözü edilen bilgileri göstermesi zorunludur.
 
 Ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerin belirlenmesinde esas alınacak ölçüt, belgenin tacirler tarafından düzenlenmesi ve bu belgenin tacirlerin ticari defterlerine yaptıkları kayıtların dayanağını oluşturmasıdır.
 
 Anılan ölçütten hareketle bu tür belgelere, tacirler tarafından düzenlenen faturalar, perakende satış vesikaları (perakende satış fişleri, makineli kasaların kayıt ruloları, giriş ve yolcu taşıma biletleri), gider pusulaları, müstahsil makbuzları, ücret bordroları, banka dekontları, tahsilat veya tediye makbuzları örnek olarak gösterilebilecektir.
 

 Söz konusu bilgilerin, tacirler tarafından 1 Ocak 2014 tarihi ve sonrasında madde kapsamındaki belgelerde gösterilmemesi halinde ise bunlar hakkında TTK' nın 51'inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince her yıl yeniden değerleme oranında artırılarak güncellenen idari para cezası (2014 yılı için 2.240,- TL) uygulanacaktır. . . "


Bu açıklamalar çerçevesinde  fatura ve benzeri belgelerde VUK’ na göre zorunlu bilgilere ek olarak;

 

1) İnternet sitesi kurmak zorunda olmayanların fatura ve   fatura yerine geçen belgelerinde gösterilmesi gereken bilgiler:

Ticaret siciline kayıtlı olan tacirler için;

* Ticaret Sicil Numarası,

* Ticaret Unvanı,

* İşletmenin Merkez Adresi,

Fatura, perakende satış vesikaları (perakende satış fişleri, makineli kasaların kayıt ruloları, giriş ve yolcu taşıma biletleri), gider pusulası, müstahsil makbuzu, ücret bordrosu, banka dekontları, tahsilat veya tediye makbuzlarında da yer alacaktır.

2)- İnternet sitesi kurmak zorunda olanların  fatura ve fatura  yerine geçen belgelerinde gösterilmesi gereken bilgiler :

(Bağımsız denetime tabi olanların internet sitesi kurma zorunluluğu vardır.)

* Ticaret Sicil Numarası,

* Ticaret Unvanı,

* İşletmenin Merkez Adresi,

* Tescil Edilmiş İnternet Sitesi Adresi.

3)-İnternet sitesi kurmak zorunda olanlar için internet sitesinde yayımlanması gereken bilgiler:

Ø  Ticaret Sicil Numarası,

Ø  Ticaret Unvanı,

Ø  İşletmenin Merkez Adresi,

Ø  Tescil Edilmiş İnternet Sitesi Adresi.

Ø  ANONİM ŞİRKETLERDE ( Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin adları ve soyadları, taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı),

Ø  LİMİTED ŞİRKETLERDE (Müdürlerin adları ve soyadları, taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı)

Ø  ESHAMLI KOMANDİT ŞİRKETLERDE (Yöneticilerin adları ve soyadları, taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı)

4)- MERSİS Numarası Uygulaması :

Ticaret Sicili Yönetmeliği'nin ilgili maddesine göre;

Ticaret sicili müdürlüklerince kendilerine MERSİS numarası verilen tacirler, ticaret sicili numarası yerine bu numaraya, verilmeyenler de ticaret sicili numarasına ve ayrıca ticaret unvanı ve ticari işletmenin merkezi  bilgilerine işletmeleriyle ilgili olarak düzenledikleri ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayanağını oluşturan belgelerde yer vermeleri gerekmektedir.

01 Ocak 2014 tarihi öncesinde bastırılan belgelerin bu tarih sonrasında da kullanılması halinde, bu belgelerde de anılan bilgilerin gösterilmesini  bilgileri içerecek şekilde hazırlanan kaşelerin bu belgelere vurulması veya basılı  sticker yapıştırılabilir.

 

Yazar kasalardan alınan perakende satış fişlerinde madde kapsamındaki bilgilere yer verilmesini için gerekli program değişikliklerini yaptırmaları veya program değişikliğine gidilinceye kadar bilgileri içerecek kaşeyi fişlerin önüne veya arkasına vurabilirler.

 

5)- Serbest Meslek Erbabı:

Serbest meslek erbabı tacir olmadıkları için düzenledikleri serbest meslek makbuzlarına TTK 39/2. madde hükmü uygulanmayacak, yani meslek odası numarası yazılmayacak, VUK hükümleri uygulanmasına devam olunacaktır.

Download from BIGTheme.net free full premium templates