6552 SAYILI TORBA YASA HAKKINDA

Uzun zamandır gündemde olana ve “Torba Yasa” olarak adlandırılan 6552 sayılı “İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN” 11.09.2014 tarih ve 29116 mükerrer sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır.

 

Kanundan bazı maddeler  özet olarak;

 

1-İşverenlere, alt işverene iş vermeleri hâlinde, işçilerinin ücretlerinin ödenip ödenmediğinin, alt işveren tarafından çalıştırılan işçilerin hak kazandıkları yıllık ücretli izin sürelerinin kullanılıp kullanılmadığını kontrol ve uygulama yükümlülüğü getirilmiştir.

 

2-5510 sayılı kanunda borçlanabilecek hallerden olan doğum borçlanması 2’den 3’e çıkartılmış böylece kadınlara 6 yıl borçlanma hakkı getirilmiştir.

 

3-Sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelere götürülen işçiler için uygulanacak SGK tavanı 6,5’dan 3’e düşürülmüş inşaat sektöründeki işverenlere avantaj sağlanmıştır.(Yürürlük.Ekim ayı)

 

4-Ev hizmetlerinde çalışan sigortalılar için ,10 günden fazla çalışıyorlar ise; bildirimleri 4/a kapsamında işverenler tarafından örneği Kurumca hazırlanan belgeyle en geç çalışmanın geçtiği ayın sonuna kadar yapılır 10 günden az çalışıyorlar ise; çalıştıranlarca asgari ücretin %2’si oranında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ödenir. Bu şekilde çalışanların sigortalılık tescili, çalışan ve çalıştıran imzalarını da ihtiva eden ve en geç çalışmanın geçtiği ayın sonuna kadar Kuruma verilmesi gereken örneği Kurumca hazırlanacak belgenin Kuruma verilmesi ile sağlanır.Bu kapsamda hizmetli çalıştıranlar kanun uygulaması bakımından işveren sayılmazlar.Madde ile 10 günden az çalışanların GSS ve Emeklilik primleri çalıştıranlara değil çalışanlara istemeleri halinde yükümlülük getirmiştir.

 

5-3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda istisna uygulanan“Külçe altın ve külçe gümüş teslimleri ile kıymetli taşların (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci) SPK mevzuatına tabi borsa ve üyeleri arasında el değiştirmesi istisna kapsamına alınırken bunun dışında el değiştirmesinde KDV uygulaması getilmiş,bu mallara ait ÖTV uygulaması kaldırılmıştır.

 

6-30/04/2014 tarihinden önce (bu tarih dahil) Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince tahsil edilen, Vergi Usul Kanunu kapsamına giren; vergiler, vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları, Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince tahsil edilen, 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen adli ve idari para cezaları ile asli ve fer’i amme alacakları (Kanun’da sayılan bazı cezalar, paylar ve hisseler kapsamda değildir.) Belediye Kanunu kapsamındaki belediyelerin su abonelerinden olan su kullanımından kaynaklanan alacakları ile bunlara bağlı fer’i (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) alacakları, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamındaki büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları ile bu alacaklara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) alacakları, Radyo ve Televizyon Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun, Karayolları Trafik Kanunu, Karayolları Taşıma Kanunu ile Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun gereği verilen para cezaları, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince tahsil edilen, Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve 6183 sayılı Kanun kapsamına giren; gümrük vergileri, idari para cezaları, faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı alacakları , kesinleşmiş olup bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla vadesi geldiği hâlde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan alacakların ana parası asılları ile  bunlara bağlı faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî amme alacakları yerine bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacaktır.

 

7-VUK.Gümrük kanunu ve buna bağlı kabahatler kanunu kapsamına ve  giren ve bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilen cezaların(Zamanında verilmeyen bildirimler Ba-Bs Formları gibi) kanun kapsamında ödenmesi halinde %50 sinin tahsilinden vazgeçilir.

 

8-6.ve 7. madde hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların maddede öngörülen şartların yanı sıra bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar (Kasım ayı sonuna)kadar başvuruda bulunmaları ve madde kapsamında ödenecek tutarları, ilk taksiti bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü aydan (Aralık ayı)başlamak üzere ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödemeleri şarttır

 

9-31/12/2013 tarihi itibarıyla düzenledikleri bilançolarında  yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar için Aralık ayı sonuna kadar ilgili rakamı beyan edip %3 vergi ödemek sureti ile bilançolarını düzeltme imkanı verilmiştir.Düzeltilen rakamlar gider kabul edilmezler.

 

10-Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalar ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası  için oda aidatlarına; gecikme zammı ve gecikme faizi yerine ÜFE hesaplamasıyla taksitle ödeme imkanı getirilmiş.Aralık ayı sonuna kadar ödenmesi halinde %10 indirim ve gecikme faizi ve zammından kurtulma imkanı verilmiştir.Madde hükmünden yararlanmak için Kasım ayı sonuna kadar ilgili birime müracaat şart koşulmuştur.

 

11-Nisan -2014 Yılı ve öncesine ait olup SGK kanunu kapsamında ödenmeyen aylık hizmet bildirgelere ait prim borçlarına,SGDP borçlarına GSS prim borçlarına  gecikme faiz ve zammı yerine ÜFE hesaplamasıyla taksit imkanı getirilmiş.idari para cezaları içinde kanun kapsamında ödenmesi durumunda %50’sinin tahsilinden vazgeçme imkanı getirilmiştir. Madde kapdamından yararlanmak için GSS prim boçluları Nisan sonuna diğerleri ise Aralık ayı sonuna kadar ilgili kuruma müracaat etmelidir.

 

12-Başbakan ve bakanlar kurulunca başlatılan yardım kampanyalarında makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdi yardımların tamamı için indirim imkanı getirilmiştir.

 

13-6102 sayılı TTK göre Sermaye yetersizliği nedeniyle fesh olmuş şirketlere Kasım ayı sonuna kadar asgari sermayelerini arttırmaları durumunda faaliyetlerine devam edebileceklerdir.

 

 

14-Yürürlük 11/09/2014

 

 

Kanunun tam metni için tıklayınız..

 

 

 

Saygılarımızla..

 

Süleyman DÖNMEZ

 Mali Müşavir

 CAN Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.

 Member of GGI/Geneva Group International

Download from BIGTheme.net free full premium templates