İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMA SİSTEMİ

İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMA SİSTEMİ

(İTUS Sertifikası)           

KDV Uygulama Genel Tebliği ile iade taleplerinde indirimli teminat uygulaması yaygınlaştırılmıştır. Talep edilen iadenin türü (ihracat, indirimli oran, kısmi tevkifat kaynaklı iade vs.) önem arz etmeksizin iade talebi olan mükellefler tebliğde belirlenen kriterleri taşımaları halinde Vergi Dairesi Başkanlıklarıma başvurarak kendilerine İndirimli Teminat Uygulama Sistemi (İTUS) Sertifikası verilmesini talep edebilirler. Kendilerine İTUS Sertifikası verilen mükellefler 1 Mayıs 2014 tarihinden itibaren teminat karşılığı talep edecekleri iadelerde indirimli teminat (%4 veya %8) sunabilirler.

 

                Bilindiği üzere yeni KDV Genel Uygulama Tebliği ile iade taleplerinde indirimli teminat uygulama sisteminde önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklerden birincisi; indirimli teminat uygulamasının kapsamının hem mükellef hem de iade türleri itibariyle genişletilmiş olmasıdır. Önceden sadece ihracat ve ihraç kayıtlı teslimlerden doğan iade taleplerinde indirimli teminat uygulanması mevcut iken yeni düzenleme ile indirimli teminat uygulaması iade hakkı doğuran tüm işlemleri kapsayacak şekilde yaygınlaştırılmıştır. Yani artık indirimli orana tabi konut teslimi nedeniyle iade talebinde bulunan yap-satçı mükelleflerden alüminyum profil teslimi nedeniyle tevkif edilen KDV’nin iadesini talep eden imalatçı mükelleflere, uluslararası taşımacılık faaliyeti nedeniyle iade talep eden lojistik hizmeti üreten mükelleflerden gemi inşası ve tamir-bakım hizmeti veren tersane işleticisi mükelleflere varıncaya kadar hemen hepsi belirlenen şartları taşımaları halinde indirimli teminat karşılığında iade talep edebilecektir.

 

İndirimli teminat uygulaması ile ilgili yeniliklerden birisi de bu uygulamadan istifade edebilme şartlarını taşıyan mükelleflerin uygulamadan yararlanmaya hak kazanabilmeleri için Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilmiş bir sertifikaya sahip olmaları zorunluluğunun getirilmiş olmasıdır. Bu nedenle; 1 Mayıs 2014 tarihinden itibaren teminat karşılığı iade talep etmek isteyen mükelleflerin indirimli teminat uygulamasından yararlanabilmeleri için öncelikle Vergi Dairesi Başkanlığı KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü’ne bir dilekçe ile başvurarak İTUS sertifikası talep etmeleri gerekmektedir. Başkanlıkça başvuruların değerlendirilmesi sonucunda indirimli teminat uygulaması için bahsi geçen tebliğ ile belirlenen şartlara sahip oldukları anlaşılan mükelleflere İTUS Sertifikasıverilecektir.

 

Öteden beri İndirimli Teminat Uygulamasından Faydalanmakta Olan Mükelleflerin de Haklarının Devam Etmesi İçin İTUS Sertifikası almaları gerekli midir?

 

Söz konusu mükellefler için de 1 Mayıs’tan sonra yapacakları iade taleplerinin indirimli teminat karşılığında yerine getirilebilmesi için İTUS sertifikası gereklidir.

 

İTUS Sertifikasının Avantajı Nedir?

 

İTUS Sertifikasına sahip mükelleflerin KDV iadelerini teminat karşılığında talep etmeleri halinde, talep edilen iade miktarının 5.000,-TL’yi aşan kısmının tamamı için teminat göstermeleri yerine % 8’i için (dış ticaret sermaye şirketleri ve sektörel dış ticaret şirketleri için % 4’ü için) teminat göstermeleri yeterli olacaktır.

 

İTUS Sertifikası Alabilmek İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

 

İTUS Sertifikası alabilmek için mükelleflerin tebliğ ile belirlenmiş olan genel ve özel şartlara sahip olmaları zorunludur. Bu şartlardan genel olanlar sertifika için başvuran tüm mükelleflerden aranacaktır. Özel şartlar ise imalatçı ve imalatçı-ihracatçılar, diğer ihracatçılar ve diğer iade hakkı doğuran işlemleri yapan mükellefler bakımından ayrı ayrı belirlenmiştir. Dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret şirketlerinin İTUS sertifikası alabilmeleri için genel şartları taşımaları yeterlidir.

 

Genel Şartlar

Başvuru tarihinden önceki son üç takvim yılı içinde;

1) Vergi mükellefiyetinin bulunması,

2) Mücbir sebep sayılan haller dışındaki nedenlerle, defter ve belgelerin ibrazından imtina edilmemiş olması,

3) Gelir veya kurumlar vergisi, geçici vergi, gelir vergisi stopajı, ÖTV ve KDV (tevkifat hariç) uygulamalarından her birine ait beyanname verme ödevinin her bir vergi türü itibariyle ikiden fazla aksatılmamış olması,

4) Sahte belge veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma fiili nedeniyle özel esaslara tabi tutulmamış veya tutulmuş ise genel esaslara dönülmüş olması,

5) Cari takvim yılı da dahil olmak üzere son iki takvim yılına ilişkin tam tasdik sözleşmesi bulunması,

 

Başvuru tarihi itibariyle;

 

1) KDV iade taleplerinde özel esaslara tabi olmayı gerektiren bir durumun bulunmaması,

2) Ödenmesi gereken vergi borcunun bulunmaması (tecilli borç olabilir),

 

Sertifika başvurusundan önceki, iade talebinin bulunduğu birbirini izleyen son beş vergilendirme dönemi itibariyle haklarında yazılmış YMM ve/veya vergi inceleme raporlarının olumlu olması.

 

 Özel Şartlar

A) İmalatçı ve İmalatçı-İhracatçılar İçin

B) Diğer İhracatçılar (Hizmetİhracatı Yapanlar Hariç) İçin

C) KDV İade Taleplerinde Bulunan Diğer Mükellefler İçin

1-İlgili sicile kayıtlı olunması,

1-Son üçtakvim yılı itibariyle;  yıllık 4milyon ABD Dolarıve üzerinde veya 

1-Başvuru tarihinden önce vergi dairesine verilmiş olan son yıllık kurumlar vergisi veya gelir vergisi beyannamesinin ekinde yer alan bilançoya göre en az;

2-Ödenmiş sermayelerinin veya son bilançolarında kayıtlı ATİK'lerinin (gayrimenkuller hariç) amortisman düşülmeden önceki toplam tutarı 100.000 TL'yi aşması,

2-Son beştakvim yılı itibariyle; yıllık 2milyon ABD Dolarıve üzerinde ihracat yapılmış olması.

 a-Aktif Toplamı : 40.000.000           

 b-MDV Toplamı 10.000.000           

 c-Öz Sermaye Tutarı: 20.000.000  

 d-Net Satışların: 50.000.000 olması,   

3-Üretim kapasitesi ile bu kapasitenin gerektirdiği iktisadi kıymetlere sahip olduğu kapasite raporu ile teyit edilmiş olması,

 

2-Cari yıl dahil, başvuru tarihinden önceki takvim yılında vergi dairesine verilmiş muhtasar beyannamelere göre aylık ortalama çalıştırılan kişi sayısı 50 veya daha fazla olması (Hesaplamada işlemin gerçekleştiği dönemden önceki 12 aylık ortalama esas alınır)

4-İmalat işinde 20 veya daha fazla işçi çalıştırılıyor olması. (İşçi sayısının tespitinde bizzat imalat işinde çalışan işçiler dikkate alınır. Bunlar dışında kalan yönetici, büro personeli ve muhasebeci gibi personel dikkate alınmaz. Hesaplamada, ihracatın gerçekleştiği dönemden önceki 12 aylık ortalama esas alınır.)

 

 

                                 

İTUS Sertifikası Alabilmek İçin Nereye Başvurulması Gerekir?

 

Şartlarını sağlayan mükelleflerin İTUS sertifikası almak için KDV Grup Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Şartları sağlayanlara başvuru tarihini izleyen 15 gün içinde “İTUS Sertifikası” verilir.

 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

 

KDV iade talebinde bulunan mükelleflerin talep dilekçesi ile başvurmaları yeterlidir. Bununla birlikte imalatçılar ve imalatçı ihracatçılar talep dilekçesine ilaveten;

1- Kapasite raporu (geçerlilik tarihi devam eden onaylı)

2- İmalatın türüne göre sanayi sicil belgesiveya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınmış olan çiftçi kayıt belgesi, gıda işletmesi kayıt belgesiveya işletme onay belgesinden herhangi birisini müracaat dilekçeleri ekinde sunmaları gerekmektedir.

 

Teminat, Tebliğde aksi belirtilmedikçe, iadenin yapıldığı tarihten itibaren altı ay içinde ibraz edilecek YMM raporu ile çözülür. Bu süre içerisinde YMM raporu ibraz edilmemesi halinde veya mükellefin talep etmesi durumunda teminat VİR sonucuna göre çözülür. İTUS sertifikasının iptalini gerektiren bir neden olmadığı sürece, sonraki iade taleplerinde indirimli teminat uygulamasına devam edileceği ve YMM raporunun da yine altı ay içinde ibraz edilmesinin isteneceği tabiidir.

 

İTUS Sertifikasının İptal edilmesi

 

Kendilerine İTUS sertifikası verilen mükelleflerle ilgili olarak, aşağıdaki hususlardan herhangi birisinin gerçekleşmesi halinde İTUS sertifikası iptal edilir. Sertifikanın iptal edildiği, gerekçesiyle birlikte mükellefe bildirilir. Mükellefin, bu durumun bildirildiği tarihi içine alan ve sonraki dönemlere ait olan veya önceki dönemlere ait olup bu tarihe kadar henüz sonuçlandırılmamış iadelerinde indirimli teminat uygulanmaz.

a) Tebliğin (IV/B-1.2.) ayrımında belirtilen koşullardan tutarlarla ilgili olanlar dışındaki şartları kaybedenmükellefler ile anılan bölümde belirtilen tutarlarda ve çalıştırılan işçi sayılarında % 25'i aşan bir azalmameydana geldiği anlaşılan mükelleflerin sertifikaları iptal edilir.

Mükelleflerin Tebliğin (IV/B-1.2.) ayrımındaki tutarlar karşısındaki durumu, yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği tarihi, ortalama işçi sayısına ilişkin şart karşısındaki durumu ise her bir muhtasar beyannamenin verildiği tarihi izleyen 15 gün içinde mükellefin bağlı olduğu vergi dairesi müdürlüğünce/malmüdürlüğünce tespit edilir.

b) Defter ve belgelerini 213 sayılı Kanundaki süreler içinde ibraz etmeyenmükelleflerin sertifikaları sürenin dolduğu günü takip eden gün iptal edilir.

c) Vergi borçlarını, vadesinde ödemediği anlaşılan mükelleflere, vade tarihinden itibaren 7 gün içinde 6183 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde öngörülen ödeme emriveya alacağın teminata bağlanmış olması halinde 56 ncı maddesinde öngörülen yazı tebliğ edilir. Tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde vergi borcunu ödemeyen mükelleflerin sertifikası iptal edilir.

Ancak, takip edilen vergi borcunun nihai yargı kararı veya düzeltme işlemiyle tamamen kaldırılmasıhalinde; yargı kararının İdare'ye tebliğ edildiği veya düzeltme işleminin yapıldığı tarihi içine alan dönem ve izleyen dönemlerdeki iadeler ile bu tarihe kadar henüz sonuçlandırılmamış iadelerde “İTUS Uygulaması” kapsamında işlem yapılır.

ç) Mükellef hakkında sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenlediği veya kullandığı konusunda vergi dairesine “olumsuz rapor” intikal etmesi halinde, raporun vergi dairesine intikal ettiği tarihten sonraki ve bu tarihe kadar henüz sonuçlandırılmamış iade taleplerinde indirimli teminat hükümleri uygulanmaz ve sertifika iptal edilir.

Olumsuz rapora dayanılarak yapılan tarhiyatın nihai yargı kararları ile terkin edilmesi halinde mükellefe tekrar sertifika verilir. Yapılan tarhiyatın nihai yargı kararları ile kısmen veya tamamen onaylanması halinde mükellefin Sertifika alabilmesi için (IV/B-1) bölümünde belirtilen şartları tekrar sağlaması gerekir. Yargı kararından önce, mükellefin gerekli şartları yerine getirerek genel esaslara geçmesi halinde, genel esaslara tabi olduğu tarihten sonraki 24 ay süresince özel esaslara tabi olmayı gerektirecek şartların ortaya çıkmaması ve Tebliğin (IV/B-1) bölümünde belirtilen şartları taşıması kaydıyla, 24 aylık sürenin sonunda mükellefe tekrar sertifika verilir. Sonradan nihai yargı kararının gelmesi halinde yukarıda (c) numaralı ayrımın ikinci paragrafındaki açıklamalara göre işlem yapılır.

 

               

                                                                                                                                                                                                 Can Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.

 

 

Download from BIGTheme.net free full premium templates