E-DEFTER UYGULAMASI HAKKINDA

E-DEFTER UYGULAMASI HAKKINDA

 

   2014/Aralık ayının mali açıdan en popüler gündemi yasal zorunluluk kapsamındaki mükelleflerin e-defter uygulamasına 2015 yılı itibariyle geçilecek olmasıdır
        
       Her yeni uygulamada olduğu gibi e-faturadan sonra e-deftere geçişte kapsam dahilindeki mükelleflerde bir heyecan bir tereddüt meydana getirmiştir.uygulamanın başlaması ile birlikte bir çok tereddüt ün ortandan kalkacağı,sistemin kendisinin nasıl kontrol ettiğinin ve yönlendiğinin görülmesi ile birlikte zannedildiğinden çok daha kolay bir geçişin olacağı düşünülmektedir.
       
       Bilindiği üzere e-defter kapsamındaki mükellefler 421 sıra numaralı vergi usul kanunu genel tebliği ile belirlenmiştir.
     
      Söz konusu tebliğe göre; 14.12.2012 tarihi itibariyle;
      
      a) 5015 sayılı petrol piyasası kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal almış ve  31.12.2011 tarihi itibariyle 25 milyon TL ve üzeri brüt satış hasılatına sahip olan mükelleflerin,
      b) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal,inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal almış ve 31.12.2011 tarihi itibariyle 10 Milyon TL ve üzeri brüt satış hasılatına sahip olan mükelleflerin,
2014 takvim yılı içerisinde e-Defter uygulamasına geçme zorunluluğu bulunduğu kamu oyuna bildirilmiştir.
     
     Uygulamaya geçiş ile ilgili olarak daha sonra  67 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu sirküsü yayımlanmıştır ve bu sirküye göre;
    
    ∙ Özel hesap dönemine
tabi mükelleflerin e-deftere geçiş başvurularını 01.12.2014 tarihinden önce yapmaları ve en geç Aralık/2014 ayı içerisinde e-defter tutmaya başlamaları
    ∙ Normal hesap dönemine tabi mükelleflerden;
        ͦ Aralık/2014 ayından önce başvuranların en geç Aralık/2014 ayından başlamak üzere,
        ͦ Aralık 2014 ayı içince başvuranların ise 01.01.2015 tarihinden itibaren,
e-defter tutmaya başlamaları gerektiği bildirilmiştir.
    
     Elektronik fatura uygulamalarına başlamış olan mükelleflerimizin aynı zamanda e-defter uygulamasına geçmek zorunda olduklarından e-fatura işlemleri için kullandıkları  “ Mali mühür” veya gerçek kişiler için “Nitelikli  Elektronik imza” araçlarını e-defter başvurularında da kullanabileceklerinden yeni bir  mali mühür veya nitelikli elektronik imza aracı temin etmelerine gerek bulunmamaktadır.
    
      Dolayısıyla kapsam dahilindeki mükelleflerimiz,www.edefter.gov.tr. internet adresinden mükellefiyetlerine ilişkin temel bilgileri girmek ve “uyumluluk onayı verilen” yazılımlardan ki bunlar,aynı internet adresinde ilan edilmektedir,herhangi birini seçerek mali mühür ile imzalamaları suretiyle e-defter uygulamalarına başvuru yapabilmektedirler.
     
    Elektronik defter ve faturaya ilişkin tebliğlerde bu tebliğler ile getirilen zorunluluklara uyulmaması durumunda Vergi Usul Kanunu cezai hükümlerinin tatbik olunacağı ifade edilmektedir.Ayrıca e-defter tutma zorunluluğu  getirilen mükellefler kağıt ortamında defter tutamazlar.Bu mükellefler kağıt ortamında defter tutmaları halinde hiç defter tutmamış sayılacaklardır.
     
     Bu durum usul cezaları dışında KDV açısından mükellefleri çok daha zor bir duruma düşürmektedir. Zira defterlerin tutulmamış sayılması KDV deki indirim hakkını ortadan kaldıracağından hesaplanan KDV  nin tamamının ödenecek KDV olarak karışımıza çıkması durumunu doğurabilecektir.
    
     Elektronik defter uygulaması ile ilgili olarak bilinmesi gereken ve dikkatinizi çekmek istediğimiz diğer hususlardan başlıcaları şunlardır;
  
    - Yukarıda e-defter kapsamındaki mükellefler tanımlanmıştı,kısacası 2014 yılında zorunlu olarak e-fatura kapsamında iseniz 2015 yılında da e-defter kapsamındasınız demektir.Dolayısıyla yevmiye ve büyük defterleriniz elektronik ortamda tutulacaktır.

    - Aylık olarak tutulan defterlerin ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar mali mühür veya güvenli elektronik imza ile onaylanması gerekmektedir.Tüzel kişiler hesap döneminin son ayına ait defterlerini kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayın son gününe kadar onaylamak zorundadırlar.
 
    - Elektronik defter tutma sürecinde hesap döneminin ilk ayının beratının alınması açılış onayı,son ayının beratının alınması ise kapanış onayı yerine geçecektir.
 
   - Elektronik defter tutanlar,elektronik defterlere ait kayıtların bozulması,zarar görmesi,işlem görememesi halleri ile olağan üstü durumların meydana gelmesi halinde,durumu on beş gün içinde Başkanlığa bildirmek ve kayıtları nasıl tamamlayacağına ilişkin ayrıntılı bir plan sunmak zorundadır.
 
   - Elektronik defter tutanlar,elektronik defterlerini oluşturdukları ve muhafaza ettikleri bilgi işlem sistemlerinin haczedilmesi veya bu sisteme yetkili mercilerce el konulması halinde,dururumu en geç üç iş günü içerisinde Başkanlığa bildirmek zorundadır.
 
  - Bilgi işlem sistemlerinin entegrasyon yöntemiyle elektronik fatura uygulamasından yararlanan mükellefler,sistemleri üzerinde yapacakları bakım,onarım,gözden geçirme vb. işlemler nedeniyle sistemlerine erişim kesintiye uğrayacak ise bu kesintiden önceki üç işgünü içerisinde hangi tarihte ve ne kadar süreyle sistemlerinin kesintiye uğrayacağını Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirmekle yükümlüdürler.Kesinti süresi hiçbir surette iki günü aşamaz.
 
  - Sistem 7 gün 24 saat fatura ve ilgili mesajları alabilir ve gönderebilir halde açık tutulmak zorundadır.
 
  - E-defter Gelir İdaresi Başkanlığı Veri ambarı sistemine aktarılmamakta,mükellefin kendi bilgi işlem sisteminde muhafaza  edilmektedir.Dolayısıyla (ba),(bs),beyanname vs. her türlü bildirimler eskiden olduğu gibi yine mükellefler tarafından başkanlığa aktarılacaktır.

- Başkanlığa muhasebe kayıtları aktarılmayıp sadece berat gönderildiğinden ayrıca e-defter yazılımının bünyesinde vergi denetimine ilişkin herhangi bir analiz veya kontrol işlemi bulunmadığından mevcut dururumda idare kendiliğinden defter ve kayıtlarına ulaşmamakta herhangi bir değerlendirme yapamamaktadır.
  - Yapılacak idari ve teknik bazı düzenlemeler ile ileride denetim elemanlarının e-deftere uzaktan erişimi sağlanabilir ancak şu anda bu mümkün değildir.

  - Defter hem elektronik ortamda hem kağıt ortamında tutulamaz.Dolayısıyla elektronik deftere geçmiş olanlar kesinlikle kağıt defter tastik etmeyeceklerdir.
 
- Berat hesaplamaların aktarımı değil,defterlerin değişmezliğini ispat etmeye yöneliktir.

                                                                                                                                               CAN BAĞIMSIZ DENETİM

                                                                                                                                                             VE YMM A.Ş.

Download from BIGTheme.net free full premium templates