2015 YILINDA UYGULANACAK HAD VE ORANLAR İLE 2015 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET

 

SİRKÜLER
2015 YILINDA UYGULANACAK HAD VE ORANLAR İLE 2015
YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARI;
 
1)Asgari Ücret Tespit Edildi;
Asgari Ücret Tespit Komisyonunda alınan kararda ,16 yaş sınırı farkı olmaksızın, 2015 yılında
uygulanmak üzere, Asgari Ücret aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. :
Birinci altı ayında : Brüt 1.201,50 TL
İkinci altı ayında : Brüt 1.273,50 TL
2)SSK Taban ve Tavan matrahları (TL) :
Taban(01.01.2015-30.06.2015)Tarihleri arası 1.201,50
Tavan(01.01.2015-30.06.2015)Tarihleri arası 7.809,75
Taban(01.07.2015-31.12.2015)Tarihleri arası 1.273,50
Tavan(01.07.2015-31.12.2015)Tarihleri arası 8.277,75
Gelir Vergisine Tabi Had ve Oranlar TL
1.1. Gayrimenkul Sermaye İratlarında Uygulanan İstisna Tutarı; 3.600
1.2. Hizmet Erbabına İşyeri veya İşyerinin Müştemilatı Dışında Kalan Yerlerde Yemek
Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna Tutarı ; 13
1.3. Sakatlık İndirimi Tutarları;
Birinci derece sakatlar için 880
İkinci derece sakatlar için 440
Üçüncü derece sakatlar için 200
1.4. Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı; 10.600
1.5. Arızi Kazançlara İlişkin İstisna Tutarı; 23.000
1.6. Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife;
2015 Yılı Ücret Dışındaki Tüm Gelirlere Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi
12.000 TL'ye kadar % 15
29.000 TL'nin 12.000 TL'si için 1.800 TL, fazlası % 20
66.000 TL'nin 29.000 TL'si için 5.200 TL, fazlası % 27
66.000 TL'den fazlasının 66.000 TL'si için 15.190),fazlası % 35
2015 Yılı Sadece Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi
12.000 TL'ye kadar % 15
29.000 TL'nin 12.000 TL'si için 1.800 TL, fazlası % 20
106.000 TL'nin 29.000 TL'si için 5.200 TL, fazlası % 27
106.000 TL'den fazlasının 106.000 TL'si için 25.990),fazlası % 35
Damga Vergisine Tabi Kağıtlar;
A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:
Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler (Binde 9,48)
2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre
kira bedeli üzerinden)
(Binde 1,89)
3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri (Binde 9,48) 
4. Tahkimnameler ve sulhnameler (Binde 9,48)
5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir
kağıda taalluk edenler dahil)
(Binde 1,89)
6. (Değişik: 5766/10-b md.) (Yürürlük: 6/6/2008)
Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş
ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler
(Binde 1,89)
B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:
1. Tahkimnameler (45,30 TL)
2. Sulhnameler (45,30 TL)
3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin
aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri
(Belli parayı ihtiva edenler dahil)  
(254,40 TL)
II. Kararlar ve mazbatalar
1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili
olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla
hakem kararları:
a) Belli parayı ihtiva edenler (Binde 9,48)
b) Belli parayı ihtiva etmeyenler (45,30 TL)
 
2. (Değişik : 5766/10-c md.) (Yürürlük : 6/6/2008)
İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve
kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları
(Binde 5,69)
III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar
1. Ticari ve mütedavil senetler:
 
a) Emtia senetleri:
aa) Makbuz senedi (Resepise) (15,80 TL)
ab) Rehin senedi (Varant) (9,30 TL)
ac) İyda senedi (1,70 TL)
ad) Taşıma senedi (0,60 TL)
b) Konşimentolar (9,30 TL) 
c) Deniz ödüncü senedi (Binde 9,48)
d) İpotekli borç senedi, irat senedi (Binde 9,48)
 
2. Ticari belgeler:
a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri (15,80 TL)
b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen
bilançolar ve işletme hesabı özetleri:
ba) Bilançolar (35,00 TL)
bb) Gelir tabloları (16,90 TL)
bc) İşletme hesabı özetleri (16,90 TL)
c) Barnameler (1,70 TL)
d) Tasdikli manifesto nüshaları (7,00 TL) 
e) Ordinolar (0,60 TL)
f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları (7,00 TL)
IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar
1. Makbuzlar:
 
a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet
alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil)
(Binde 9,48)
nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve
belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu
ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına
açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya
emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar
b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı,
ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve
benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan
paralar (Ek: 5766/10-ç md.) (Yürürlük: 6/6/2008) (avans olarak
ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden
ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari
hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye
olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar
(Binde 7,59)
c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu
mahiyetteki senetler
(Binde 7,59)
d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen
paralar için düzenlenen makbuzlar
(Binde 7,59)
 
2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası
vergiye tabidir):
a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin
gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen
liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için
(0,60 TL)
b) Vergi beyannameleri: 
ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri (45,30 TL)
bb) Kurumlar vergisi beyannameleri (60,50 TL)
bc) Katma değer vergisi beyannameleri (29,90 TL)
bd) Muhtasar beyannameler (29,90 TL)
be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi
beyannameleri hariç)
(29,90 TL)
c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler (60,50 TL)
d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler (22,30 TL)
e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta
prim bildirgeleri
(22,30 TL)
f) (Ek:5838/15 md.)(Yürürlük: 28/02/2009)Elektronik
ortamda birlikte verilen muhtasar beyanname ve sigorta 
prim bildirgesinden sadece muhtasar beyanname için
(35,50 TL)
 
3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Yeni Türk Lirasından
fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere
ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri.
(0,60 TL)
Vergi Usul Kanununa Tabi Had ve Oranlar TL
Fatura kullanma mecburiyeti 880
Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar 880
Birinci derece usulsüzlükler
1- Sermaye şirketleri 120
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 77
İkinci derece usulsüzlükler
1- Sermaye şirketleri 66
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 39
Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil usul
hükümlerine uyulmaması
 
1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması 200
2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti,sevk irsaliyesi,
taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme
zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi,kullanılmaması veya bulundurulmaması 200
Katma Değer Vergisi Kanununa tabi had ve oranlar TL
a)KDV Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Seri No:2
İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde, bu işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim
yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili olarak 2014 yılında geçerli
olan 17.700 TL tutarındaki sınır, 2006/10379 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, 2015 yılına ilişkin
yeniden değerleme oranında (% 10,11) artırılarak 2015 yılı için 19.500 TL olarak uygulanacaktır.
 
Saygılarımızla.

 

Download from BIGTheme.net free full premium templates